Kategorie

Regulamin

 Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem), znajdującego się pod adresem www.topguns.eu (zwany dalej Regulaminem), definiuje zasady korzystania ze Sklepu.

2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów (zwanych dalej Produktami)

3. Sklep internetowy www.topguns.eu jest obsługiwany przez firmę Marcin Smeja 'MAR-SAN' z siedzibą w Gdyni (81-078), przy ulicy Sępia 13 /1, o numerze REGON 220696445 oraz numerze identyfikacji podatkowej 9581078409 (zwany dalej Sprzedawcą).

4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w formie poczty elektronicznej od adresem sklep@topguns.eu, listownie na adres siedziby Sprzedawcy oraz telefonicznie pod numerem 782 488 635.

 

Produkty

1. Produkty mogą odbiegać wyglądem, na przykład kolorem lub proporcjami od zdjęć zamieszczonych w Sklepie. Powodem wystąpienia tych niezgodności są różnice w ustawieniach sprzętu komputerowego i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionych Produktów.

 

Składanie zamówień

1. W celu dokonania zakupów w Sklepie Kupujący zobowiązany jest do rejestracji poprzez założenie konta użytkownika, zapoznania się i akceptacji Regulaminu. W formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany podać dane takie tak: imię, nazwisko, adres opcjonalnie adres doręczenia przesyłki (jeżeli inny niż adres zamieszkania), numer telefonu jak również adres e-mail, niezbędny do potwierdzenia złożenia zamówienia.

2. Zabronione jest podawanie w formularzu rejestracyjnym treści niezgodnych z prawdą.

3. Warunki sprzedaży określają obowiązujące przepisy prawa.

4. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

5. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie oznacza złożenie przez niego oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

6. Po poprawnej rejestracji (podaniu adresu e-mail oraz dostarczeniu niezbędnych danych) i złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail informującą o złożeniu zamówienia. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wyżej wymienionej wiadomości.

 

Zmiana zamówienia

1. Po rozpoczęciu procesu realizacji zamówienia dostępność Produktów jest przez Sprzedawcę każdorazowo weryfikowana. Jeżeli Produkt oznaczony w Sklepie jako dostępny nie będzie znajdował się w zamówionej ilości na magazynie Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego w terminie nie późniejszym niż 10 dni od zawarcia umowy Sprzedaży i powiadomi o konieczności odstąpienia od umowy lub wyznaczy inny termin realizacji zamówienia (Kupującemu przysługuje wtedy prawo do anulowania zamówienia).

 

Ceny i warunki płatności

1. Ceny Produktów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto w walicie Polski Złoty (PLN).

2. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji (faktura VAT).

3. Cena podawana na stronie Sklepu, ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Cena z zamówienia nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie. 

4. Do ceny Produktów należy doliczyć koszty transportu zamówionych Produktów.

5. Kupujący ma prawo wyboru uiszczenia zapłaty za zamówione Produkty przelewem bankowym w formie przedpłaty lub gotówką w opcji "za pobraniem". Wybór sposobu płatności zostaje określony poprzez zaznaczenie pożądanej opcji w formularzu zamówienia.

6. W przypadku wyboru opcji "przedpłaty" i braku zaksięgowanej wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w ciągu 7 dni roboczych zamówienie oraz rezerwacja Produktu w Sklepie zostaną anulowane. 

7. W przypadku zamówień luf precyzyjnych "Na Wymiar" obowiązuje tylko sposób płatności PRZELEW NA KONTO.

Dostawa 

 1. Wysyłka Produktów realizowana będzie w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego lub od otrzymania zamówienia w przypadku wyboru opcji zapłaty "za pobraniem".

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych w uzasadnionych przypadkach. O każdym przedłużeniu terminu 2 dni roboczych Sklep zobowiązuje się poinformować Klienta, a Klient zobowiązany jest potwierdzić aktualność zamówienia.

3. Przewidywany czas dostawy będzie zależny od wybranego przez Klienta sposobu przesyłki. Wybór sposobu doręczenia towarów zostaje określony poprzez zaznaczenie porządanej opcji w formularzu zamówienia.

 

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Klient dokonujący zakupu Produktów w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (zwany dalej Konsumentem) może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie czternastu (14) dni od dnia odbioru Zamówienia. Konsument zobowiązany jest wysłać na adres mailowy Sklepu (sklep@topguns.eu) lub listownie na adres siedziby Sprzedającego stosowne oświadczenie na piśmie. Sprzedający zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania pisma o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży z zachowaniem czternastodniowego terminu zgłoszenia Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionych Przedmiotów w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, w stanie nie gorszym niż otrzymany przez Konsumenta.

3. W wypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży w trybie określonym w ustępie numer 1 powyżej, Sprzedawca poświadcza na piśmie otrzymanie Towaru zwracanego przez Klienta. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta koszt przesyłki i opakowania Przedmiotów do Sprzedawcy pokrywa Konsument. 

5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, zwrot kwot uiszczonych z tytułu Umowy Sprzedaży następuje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. Sprzedawca poświadcza otrzymanie Towaru zwracanego przez Klienta drogą elektroniczną.

7. W przypadku anulowania zamówienia luf precyzyjnych "Na Wymiar" przeciągu 7 dni od daty zamówienia Konsument otrzymuje 100% kosztów zamówienia.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zamówień luf precyzyjnych " Na Wymiar" po otrzymaniu towaru, obowiązuje 50% zwrotu kosztów zamówienia na rzecz Konsumenta, jeżeli czas odstąpienia od umowy nie przekracza 14 dni.


 

Reklamacje

1. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (DZ.U. z 2014, poz. 121 z póź. zm.)

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.


Gwarancja

1. Produkty zakupione w sklepie www.topguns.eu objęte są 12 miesięczną gwarancją, pod warunkiem ich montażu przez serwis naszego sklepu.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Podanie przez Klienta imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, w procesie rejestracji oraz w trakcie korzystania z Sklepu internetowego jest dobrowolne.

3. Dane zbierane są w celu przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania Sklepu internetowego, a także w celu realizacji zamówień, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

4. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych i w dowolnym czasie może je modyfikować.

 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.